De Geestelijke betekenis der elementen.
 
In de oude geesteswetenschap werd alles wat de mens fysiek omgaf herleid tot de vier elementen. Deze vier elementen worden tegenwoordig door de moderne materialistische mens heel anders begrepen als vroeger. We kennen deze vier elementen allemaal onder: Aarde, Water, Lucht en Vuur.

Alles wat zich op het materiële vlak afspeelt, is slechts een uiting van geestelijke delen en de dingen die zich geestelijk aan ons voordoen zijn slechts het uiterlijke omhulsel van geestelijke wezens. Wanneer in de oeroude leer werd gesproken over de verschijnselen die we om ons heen zien, dan werd altijd met een bijzondere nadruk gewezen op één verschijnsel, op het belangrijkste natuurfenomeen dat de mens op aarde kent en dat is namelijk Vuur.
 
Aarde
Met Aarde werd vroeger in de geesteswetenschap iets heel anders verstaan dan tegenwoordig. Met Aarde werd de verschijningsvorm materie aangeduid, 'alles wat vast is'. Of we nu de aarde/zand, stenen, metaal, alles wat een vaste toestand kent wordt onder het element Aarde gerekend.

Water
Water vertegenwoordigt alles wat vloeibaar is. Als men bijvoorbeeld een metaal smelt dat valt dit (vloeibaar)  metaal onder het element Water. Ook als we lucht comprimeren wordt lucht vloeibaar en valt dit eveneens onder het element Water.

Lucht
Alles wat lucht / vluchtig is/wordt. De toestand die we ook als gasvormig aanduiden. Dit zijn alle gassen als: zuurstof, stikstof, waterstof, dit alles is het element Lucht. Water dat verdampt behoord vervolgens ook toe aan het element lucht.

Vuur
Vuur staat als laatste in de rij der elementen, dit is niet voor niets. Vuur vertegenwoordigt een bijzonder element. Het is nog vast, vloeibaar of gasvormig. Vuur wordt in de huidige natuurwetenschap slechts als een bewegingstoestand gezien. In de geesteswetenschap is Vuur of (warmte genoemd) een nog fijnere substantie dan Lucht. Hier een voorbeeld:
Element Aarde (een vaste toestand) gaat via Vuur (verhitting) over in een vloeibare vorm. Water (of de vloeibare vorm) gaat middels Vuur (verhitting) over in Lucht (damp of gas). En Lucht gaat door de geesteswetenschap gezien over in het element Vuur.
            - Aarde        naar         Water
            - Water        naar         Lucht
            - Lucht        naar         Vuur
Vuur is een ultra fijn element dat alle elementen kan doordringen. Vuur smelt de Aarde, verdampt het Water en verwarmt de Lucht. Alle andere drie elementen komen uitsluitend los van elkaar voor.
 
Vuur vertegenwoordigt ook de warmte zowel de uiterlijk voelbare warmte als de innerlijke warmte
 
Ether
Dan hebben we eigenlijk nog een vijfde element namelijk Ether. Ether is het alles omvattende element.
Ether is het element dat alles creëert / beheerst. De goddelijke oerkracht waaruit de hele schepping, het heel-al is ontstaan. (in de quantenfysiek: fotonen (licht), het etherlichaam) (de Akasha kroniek) (trilling)
 
Er bestaat een nog belangrijker verschil in wat we Aarde, Water, Lucht noemen ten opzichte van Vuur of warmte.
Men kan een vaste stof (Aarde) waarnemen door het aan te raken. Aarde geeft weerstand als het hem aanraakt. Ook Water geeft weerstand als je hem aanraakt maar deze vloeibare vorm geeft gemakkelijker mee. En ook Lucht nemen we waar door aanraking. We kunnen vuur / warmte waarnemen wanneer we een voorwerp aanraken dat een bepaalde temperatuur heeft.

De kracht van het element Vuur nader omschreven:
Maar bij het element Vuur is het toch wezenlijk anders. In de huidige wereldbeschouwing vinden we het volgende misschien onbelangrijk, maar dit aspect moet als heel belangrijk worden beschouwd. We kunnen warmte waarnemen wanneer we een voorwerp aanraken dat een bepaalde temperatuur heeft. We kunnen warmte (Vuur) waarnemen zoals alle andere drie elementen. Maar er is een wezenlijk verschil, we kunnen warmte ook innerlijk voelen in ons zelf. Warmte is het eerste element dat ook innerlijk kan worden waargenomen / ervaren. warmte / Vuur kent dus twee kanten, een buitenkant die zich door uiterlijke waarneming aan ons voordoet als ook een innerlijke waarneming, wanneer wij warmte innerlijk in ons zelf voelen.
 
Een mens voelt immers warmte of koude in zich zelf. Ook de andere drie elementen zijn in ons mens vertegenwoordigt maar hier zijn we ons niet van bewust. Pas bij warmte (het Vuur element) begint de mens zichzelf te voelen. Daarom zegt de geestenswetenschap: warmte of Vuur is het element waarbij het materiële bezield begint te worden. Vuur vormt de brug tussen uiterlijke materie en het gebied van de ziel, wat door de mens alleen innerlijk kan worden waargenomen. De uiterlijke en de innerlijke warmte.

Kijk eens naar een brandend voorwerp dat door het vuur wordt verteerd. Hierbij ontstaan twee dingen: Vuur: (licht, warmte) maar ook rook. Hier zien we dus dat alles ook vuur onderhevig is aan het polaire systeem waarin we ons bevinden op deze aarde, alles heeft een tegenpool. Zo staat Vuur dus in het midden van licht en rook (duisternis) uit wat tevoren doorzichtig en doorlicht was moet daarvoor betalen met rook wat iets ondoorzichtig maakt. Zo zie je dat Vuur zich in tweeën deelt. Vuur splitst zich in licht wat de deur tot de bovennatuurlijke wereld opent (iets dat omhoog gaat) zo moet er ook iets omlaag worden gestuurd dit is dan de rook (of de as die over blijft), het ondoorzichtige.

Als we nu vragen: kun je licht zien? Zullen de meesten ongetwijfeld zeggen ‘ja’, een antwoord dat dus absoluut fout is maar dan ook echt fout. We zien door middel van het licht de dingen die vast (Aarde) vloeibaar (Water) of gasvormig zijn (Lucht), maar het licht zelf zien we niet. Als je licht de ruimte laat doorstralen waar niets is, geen element dan zul je niets zien en blijft het donker. Je zult pas iets gaan zien zodra het licht (trilling) iets raakt en weerkaatst word. In de geesteswetenschap wordt gezegd: licht maakt alles zichtbaar maar het licht zelf is onzichtbaar.
Nu zullen de meeste zeggen: als ik de zon zie dan zie ik toch licht? Nee je ziet alleen een vlammend lichaam brandende materie waar licht vanuit stroomt.


Vuur staat op de grens van het uiterlijk waarneembare (materiële) en het geestelijk onzichtbare.